Telefoon:

Maastricht Oost: de Groene Loper leeragenda

 

In dit overzicht worden de 5 focusplekken en de daarbinnen geprioriteerde leervragen gepresenteerd. Gezamenlijk vormt dit de leeragenda van het RuimteGIDS Groene Loper leerproject. De focusplekken en de leervragen zijn opgehaald binnen de leergemeenschap. Hiervoor zijn achtereenvolgens een stakeholderanalyse, kleuren-op-de-kaart activiteit en een buurtwandeling gedaan. De beleidsmakers, professionals, bewoners en onderzoekers in de leergemeenschap hebben bovendien hun voorkeuren in de lange lijst met leervragen aangeven. 

 

 • Hoe stimuleer je ontmoeting in het Vrijheidspark tussen mensen van verschillende sociale subgroepen?
 • Hoe bevorder je dat ouderen naar het Vrijheidspark komen en specifiek naar de beweegtuin?
 • Wat is de invloed van het organiseren van gezamenlijke activiteiten op het Oranjeplein (bewegen i.p.v. sport) op de verbinding van verschillende doelgroepen (leeftijden, sociaal-economische achtergrond)?
 • Hoe kan de ontspanfunctie van het Koningsplein verder worden verbeterd? (Ingekort)
 • Welke mensen maken gebruik van de ontmoetingsplekken die het Vrijheidspark bij het Oranjeplein biedt? (Waar komen zij vandaan en hoe en waarom komen ze hier naar toe?)
 • Ervaren buurtbewoners meer (sociale) betrokkenheid of eigenaarschap als gevolg van herinrichting van het Oranjeplein?
 • Welke groepen mensen ontmoeten elkaar in het Vrijheidspark?
 • Wat betekent de openheid van het Koningsplein op de beleving van dit gebied?
 • Belemmert de slechte kwaliteit van de grasmat op het Koningsplein het spelen en recreëren op het Koningsplein? Bijv. voetballen, lekker liggen in het gras?
 • Hoe kan het beste worden omgegaan met een overbruggingsperiode die er is vanaf het moment dat er ruimtelijke plannen zijn tot de realisatie van het project? 
 • Kun je in de tussenliggende tijd en samen met de bewoners een tussenoplossing bedenken die positieve effecten heeft voor de gezondheid en die je later ook wilt bereiken?
 • Hoe kun je in de tussentijd bouwterreinen zoals het voormalige KPN-terrein gebruiken? Dit om te voorkomen dat dit een lelijke plek wordt waar je met een boogje omheen loopt? 
 • Helpt tijdelijke invulling om inwoners betrokken te houden? 
 • Waarom is deze ontwikkeling (KPN-terrein/Vikingsite) stil komen te staan en wat is het effect? Denk aan bewegen, ontmoeten en ontspannen?
 • Hoe zorg je ervoor dat de ingrepen op en rondom het Leeuwenpleintje bijdragen aan bewegen, ontmoeten en sociale veiligheid?
 • Hoe kan het Integraal Kind Centrum dat hier zal worden gebouwd het beste worden ontworpen om bewegen, ontmoeten en andere gezondheidseffecten te stimuleren? 
 • Wat ervaren de bewoners zelf als essentiële elementen voor een gezonde publieke ruimte?
 • Welke elementen zouden moeten worden weggehaald of erbij moeten komen voordat mensen gebruik maken van het winkelcentrum om te ontspannen of ontmoeten? (ingekort)
 • In hoeverre nemen bewegen en ontmoeten toe door een buurtstructuur waarin voorzieningen worden aangeboden in lokale centra?
 • Gaat een toenemende concentratie van diensten in Wittevrouwenveld aan de Groene Loper (bijv. school, gezondheidscentrum, winkel, bibliotheek, busstation) ervoor zorgen dat men zijn voertuig daar parkeert en de afstanden daartussen lopend gaat doen?
 • Vormt het Voltaplein als gevolg van veel verhard oppervlak een hitte-eiland in de zomer?
 • Zijn er meer mensen gaan bewegen in het Groene Loper-gebied en kun je dit meten?
 • Leidt de Groene Loper en de locatie en (in)richting van de nieuwe woningen ertoe dat bewoners minder de auto zullen gebruiken, bijvoorbeeld om hun kind naar school of sport (Geusseltpark) te brengen?
 • Maken de inwoners van Wyckerpoort nu de A2 is weggehaald meer gebruik van de voorzieningen zoals horeca langs de Groene Loper in Wittevrouwenveld dan voorheen (waardoor ze meer ontmoeten)?
 • Wat is de trend in bewegen, ontmoeten en sociale veiligheid tussen nu, en na de ingrepen op het gebied van gemengd woningaanbod, recreatie, voorzieningen enzovoorts (monitoring)?
 • In hoeverre belemmeren de huidige hangplekken voor jongeren langs de Groene Loper en het daarmee gepaard gaande sociale onveiligheidsgevoel het gebruik van deze of nabij liggende plekken als ontmoetingsplek of plek voor bewegen?
 • Wat is het effect van het aanleggen van dwarsverbindingen op ontmoeting tussen buurtbewoners van de Groene Loper?: leidt dit tot meer ontmoeting tussen de buurtbewoners van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort?
 • Wordt de Groene Loper meer gebruikt door mensen ten westen ervan (Wijckerpoort) dan ten oosten (Wittevrouwenveld)?
 • Profiteren de wat rijkere bewoners meer van de Groene Loper dan de wat armere mensen aan de oostzijde?
 • Hoe stimuleer je in sociale zin bewoners om van wandelen en fietsen in plaats van de auto te pakken een gewoonte te maken? (ingekort)
 • Welk effect heeft het 'open laten' en 'over laten' van een plek aan de buurt? (Kop Frankenstraat) Wat is het idee van deze open plek? Weet de buurt hier van? Zijn er initiatieven?
 • Hoe kan het voor de bewoners van Wyckerpoort makkelijker en comfortabeler gemaakt worden om te voet of per fiets naar de voorzieningen in Wittevrouwenveld te gaan (denk aan verkeersonveiligheid en het oversteken van de Groene Loper)?
 • Over de rol als dwarsverbinding: er wordt nu al vaak de Groene Loper overgestoken, dus die functie heeft de Groene Loper al, meer dan toen de snelweg er nog lag, maar het kan nog aantrekkelijker gemaakt worden. Als je er vanaf de Groene Loper naar het westen in kijkt, lijkt het een donker gat, waarvan je je als voetganger of fietser kunt afvragen wat er te halen valt. (Als je daar het spoor over zou kunnen, zou het centrum ineens een heel stuk dichterbij komen.)
 • Hoe moet een dwarsverbinding aangelegd worden om ontmoeting te stimuleren?
 • Hoe kunnen dwarsverbindingen (infrastructuur) programmatisch (met woningbouwtypologie, koop/huur) benadrukt worden?

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search