Telefoon:

Werkwijze Maastricht

Beide projecten in Maastricht richten zich voornamelijk op het faciliteren van sociaal contact tussen inwoners, het bevorderen van lichaamsbeweging en het stimuleren van maatschappelijke participatie. De nadruk van de projecten ligt vooral op het creëren van veilige ontmoetingsplekken voor inwoners en het creëren van openbare ruimtes met plek voor lichaamsbeweging. Ruimte maken voor groen in de openbare ruimte is een belangrijk middel om dit te bereiken. Daarnaast wordt in beide projecten ingezet op het creëren van langzaam verkeer verbindingen met de binnenstad.

Aron Nijs 2019

©Aron Nijs, 2019

 

  

fas fa-map-marked-alt

Project ‘De Groene Loper’

De ‘Groene loper’ is een 5 kilometer lange groene strook die door Maastricht Oost loopt. Tot en met 2016 liep de A2 dwars door Maastricht, wat resulteerde in een ongunstige leefomgeving voor de inwoners van dit gebied. Dit zorgde niet alleen voor logistieke ongemakken tijdens het reizen, maar ook voor onveiligheid in het verkeer en andere gezondheidsnadelen, met name in de vorm van geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Eind 2016 is er een tunnel aangelegd om deze snelweg onder de stad door te laten lopen. Bovenop deze tunnel is een strook aangelegd waarin veel ruimte is voor groen en weinig ruimte voor auto’s, beter bekend als de ‘Groene loper’. Door middel van deze ‘Groene loper’ probeert de gemeente onder andere lichaamsbeweging onder inwoners te bevorderen, door het makkelijker en veiliger te maken om te fietsen en te wandelen, maar ook een betere luchtkwaliteit te creëren, door het gebruik van auto’s zo min mogelijk aan te moedigen. 

Sinds 2017 wordt er gewerkt aan het creëren van woongelegenheid rondom de ‘Groene loper’ en hier zal tot 2026 verder aan ontwikkeld worden. Er zullen ongeveer 1.000 nieuwe huizen en appartementen gebouwd worden en er is 30.000 m2 aan commerciële ruimte gepland. Sociale en particuliere woningbouw zal hierin met elkaar verweven worden. 

 

Speerpunten

 • Betrokkenheid van inwoners
  Een van de speerpunten van het project is om inwoners rondom de ‘Groene loper’ zo veel mogelijk te betrekken bij de ontwikkelingen. Zo is er ruimte voor inwoners om mee te denken en ideeën te delen. Zorgen van inwoners omtrent ruimte voor diversiteit onder inwoners, zijn bijvoorbeeld besproken en beschreven in de maatschappelijke agenda voor de ‘Groene loper’. Deze agenda beschrijft hoe sociale omgeving van inwoners en systeem-wereld van overheden samen kunnen werken om de diversiteit van het gebied te behouden en leefomgeving voor inwoners te optimaliseren.

 • Creëren van sociale, groene openbare ruimte
  Een ander belangrijk doel van de ‘Groene loper’ is om een groen verbindingsgebied te creëren, die wandel- en fietsvriendelijk is, om lichaamsbeweging en sociaal contact onder inwoners te bevorderen.

 

Ambities

 • Optimale verbindingen voor fietsers en voetgangers
  Om de aansluiting tussen Maastricht Oost, het treinstation, en het stadscentrum te vergroten, zal er gewerkt worden aan verbeterde voet- en fietspaden tussen de ‘Groene loper’ en deze gebieden. Het verbeteren van de Oost-West verbindingen in de stad biedt ruimte voor winst op het gebied van gezondheid en sociaal vlak. Momenteel wordt er in het kader van ‘Stad en Spoor Maastricht’ onderzocht hoe het gebied rondom het treinstation geoptimaliseerd kan worden, en hoe dit de gezondheid van inwoners kan beïnvloeden en verbeteren. 

 


fas fa-map-marked-alt

Project 'De Blauwe Loper'

De ‘Blauwe loper’ is een concept dat de verschillende deelbuurten in de buurt Mariaberg beter met elkaar zou moeten verbinden. Mariaberg bestaat uit drie verschillende deelbuurten: ‘Blauwdorp’, ‘Trichterveld’, en ‘Proosdijveld’. Deze deelbuurten hebben ieder hun eigen identiteit en daardoor mist Mariaberg een duidelijk centrum waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn de huizen in deze buurt grotendeels voor de oorlog gebouwd, wat ervoor zorgt dat het huidige aanbod niet meer goed aansluit bij de wensen die inwoners tegenwoordig hebben.

Om de sociale samenhang in Mariaberg te vergroten, zal er een fiets- en voetgangersgebied aangelegd worden, genaamd de ‘Blauwe loper’, en onderdeel hiervan zal de aanleg van een park zijn. Daarnaast zullen de huidige woningen vernieuwd worden om beter aan te sluiten bij de wensen van huidige inwoners. In 2019 heeft de gemeente Maastricht, in samenwerking met de betrokken woningcorporatie Servatius, bijeenkomsten georganiseerd met inwoners om de ruimtelijke opzet van de ‘Blauwe loper’ verder te specificeren en de wensen en belangen van inwoners hierin mee te nemen.

 

Speerpunten

 • Betrokkenheid van inwoners
  Tijdens het ontwerpproces van de ‘Blauwe loper’ wordt geprobeerd verschillende partijen zo veel mogelijk te betrekken. De gemeente Maastricht, Servatius en de inwoners van Mariaberg werken samen door middel van, bijvoorbeeld, themasessies, inloopbijeenkomsten en interviews met bewoners. Daarmee wordt gewerkt naar een eindresultaat waarin ieders verwachtingen en belangen zijn vertegenwoordigd.

 • Woonkwaliteit
  Als onderdeel van het ‘Blauwe loper’ project zal er niet alleen een fiets- en voetgangersgebied aangelegd worden, maar de woningen in de wijk zullen ook gerenoveerd en vernieuwd worden om beter aan te sluiten bij de wensen van de huidige inwoners. De huidige woningen sluiten niet aan bij de behoeften van de oudere inwoners van Mariaberg. Daarom zullen er rondom de ‘Blauwe loper’ nieuwe levensloopbestendige woningen gebouwd worden. In één van de nieuwe blokken wordt specifiek aandacht geschonken aan zorgwonen.

 • Verbinding met het stadscentrum
  Een belangrijk doel van de ‘Blauwe loper’ is om de verbinding tussen Mariaberg en het stadscentrum van Maastricht te verbeteren en daarmee een sociale ontmoetingsplek te creëren voor inwoners van Mariaberg. De wijk ligt op loopafstand van het stadscentrum en is daarmee erg geschikt voor inwoners die gericht zijn op het stadscentrum. Doordat mensen meer gebruik maken van deze verbindingsstrook, zal het drukker zijn op straat, wat de veiligheid op straat positief zal beïnvloeden.  beeld12

 

fas fa-calendar-alt

Activiteiten en planning 

De volgende planning geldt voor beide leergemeenschappen in Maastricht.

   

Periode

 

Activiteit

   

Dec ‘19-voorjaar ‘20

 

Stakeholderanalyse om te komen tot brede probleemdefiniëring

   

Doorlopend

 

Vormen van de leergemeenschap (o.a. via interviews, roadshow, informeel)

   

Voorjaar ‘20

 

Leervragen afleiden uit de brede probleemdefiniëring

   

Zomer ‘20

 

Participatief in kaart brengen van focusgebieden

‘Buurtsafari’ om hotspots, huidig gebruik, en belangrijke leefomgevingsthema’s onder inwoners te identificeren,

   

Najaar ‘20

 

Gedeelde leervragen en monitoringsplan formuleren

Activiteitenagenda opstellen

   

Cyclisch tot einddatum project

 

‘Experimenteren’ met ontwerp, ingrepen, procesaanpak… bijvoorbeeld gezamenlijk ontwerpen (co-design)

Monitoren van processen, impact en effecten

Reflecteren op processen, impact en effect

Discussiëren en evalueren van bevindingen. Lessen trekken m.b.t. de leervragen

    Najaar ’20, jaarlijks  

‘Kruisbestuiving’: leren van andere leergemeenschappen

VRAGEN?

Bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:
info@ruimtegids.eu

PARTNERS

logos juli2021 2

Search